ساختار زبان در گوشتخواران 5 (1)

🔰گوشتخواران در قسمت عقب زبان دارای ساختاری غضروفی به نام Lyssa هستند که اجازه میدهد با شیاری که در سطحdorsalزبان است تبدیل به بشقاب یا کاسه شده تا بتواند آب را به داخل دهان منتقل کند.

Hemosiderin 2 (1)

هموسیدرین

🔼آهن در بدن به دو شکل فریتین و هموسیدرین ذخیره می شود.

🔼فریتین در همه بافت ها وجود دارد اما بیشترین غلظت آن در کبد، طحال، مغز استخوان و عضلات اسکلتی یافت می شود.

🔼هموسیدرین از تجمع داخل سلولی فریتین تشکیل می شود.

🔼ظاهر آن به صورت گلبول ها با قطرات زرد تا طلایی تا قهوه ای_طلایی بوده و قابل مشاهده ترین شکل آهن ذخیره ای می باشد.

🔼به طور طبیعی اکثر آهن ذخیره ای در طحال یافت می شود.

🔬از نظر ماکروسکوپی اگر مقادیر هموسیدرین کم باشد، تغییری در ارگان یا بافت دیده نمی شود. اما مقادیر بسیار زیاد آن سبب تغییر رنگ زرد تا قهوه ای بافت می شود. این تغییر رنگ می تواند در مکان هایی از کوفتگی های قبلی و در سایر خونریزی ها یا هماتوم ها نیز دیده شود.

🔬از نظر میکروسکوپی، هموسیدرین رسوب یافته بصورت گلبول های زرد طلایی تا قهوه ای طلایی بوده و ممکن است داخل سلولی یا خارج سلولی باشند. وجود هموسیدرین با واکنش آبی پروس تایید می شود که به غلط رنگ آمیزی نامیده می شود اما یک واکنش شیمیایی بوده که محصول نهایی آبی متالیک یا پروس است.

هموسیدرین در استخوان

آسیب شناسی پایه (عمومی) مک گوین

Heart beat 5 (1)

The heart contractions are supposed to be rhythmic, the rate and regularity of the heart rhythm, called heart beat, are modified by electrical impulses from nerves that stimulate the myocardium. Cardiac output is the volum of blood pumped by the heart per unit time.these electrical impulses also called conduction system are controlled by the sinoarterial node , artriventricular node, bundle of His and Purking fibers

The mining of terms

ضربان قلب heart beat
انقباض contraction
میزان rate
تعدیل شدن modifie
تحریک کردن stimulate
برون ده قلبی cardiac output
سیستم هدایت کننده conduction system
گره سینوسی-دهلیزی sinoarterial node
گره دهلیزی-بطنی artrioventrucular node
الیاف پورکنژ Purking fibres
Aldosterone

ترشح آلدوسترون 5 (1)

🔴🌀محرک های ترشح آلدوسترون

 

⬅آنژیوتانسینII

⬅هیپرکالمی

⬅هیپوناترمی

⬅هورمون آدرنوکورتیکوتروپینACTH

⬅جراحی

⬅اضطراب

⬅ترومای فیزیکی

⬅خونریزی(همراه با رنین و ACTH)

⬅ایستادن(تحریک ترشح رنین)

⬅هیپرآلدوسترونیسم اولیه(در نفروز _ سیروز_ نارسائی احتقانی قلب)

⬅تنگی ورید اجوف تحتانی در توراکس(با تحریک ترشح رنین)

blood brain barrier 5 (2)

🌟سد خونی مغزی

✅یک سد فیزیولوژیک بین خون و csf در مغز است .

✅درپایدارکردن ریز محیط نورونی نقش دارد.

✅آب,اکسیژن,اتانول,مواد بیهوشی دهنده,کافئین,هروئینو متادون به راحتی از آن عبور میکنند.

✅پروتئینها از BBBعبور نمیکنند.

✅درنوزادانی که BBBتکامل نیافته بیلی روبین غیرکونژوگه میتواند از BBBعبور کند.

🔴🔶رسوب بیلی روبین در مغز را kernicterus گویند.

✅🌟نواحی از مغز که خارج از سدخونی مغزی هستند و معمولا اطراف بطن سوم را تشکیل میدهند نواحی دور بطنی نامیده میشوند.

همو پلی ساکاریدها 5 (1)

✨هموپلی ساکاریدها

⚡️دارای یک نوع مونوساکارید در ساختار خود

💥نشاسته. گلیکوژن. سلولز. دکستران. کیتین. اینولین